Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Dokumenty a tlačivá

Dokumenty - Všeobecné záväzné nariadenia

VZN schválené v roku 2022

VZN na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
download (456 kB)

VZN o verejnom poriadku
download (488 kB)

VZN o organizácii miestneho referenda
download (555 kB)

VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves
download (486 kB)

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (751 kB)

VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves
download (798 kB)


VZN schválené v roku 2021

VZN č. 1/2021 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Krásna Ves.
download (227 kB)

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (488 kB)


VZN schválené v roku 2020

VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krásna Ves
download (324 kB)

VZN č. 2/2020 o opatrovateľskej službe
download (344 kB)

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (160 kB)

VZN č. 4/2020 o určení prevádzkového času
download (268 kB)

VZN schválené v roku 2019

VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
download (110 kB)

VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves
download (261 kB)

VZN c. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (178 kB)


VZN schválené v roku 2018

VZN č. 1/2018 Komunitný plán sociálnych služieb obce Krásna Ves 2018 - 2022
download (580 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady D O D A T O K č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 a VZN č. 2/2015 (Dodatok č. 1)
download (96 kB)


VZN schválené v roku 2016

VZN č. 1/2016 Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Krásna Ves
download (228 kb)


VZN schválené v roku 2015

VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásna Ves pre rok 2016
download (112 kb)

VZN č.2/2015 dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (76 kB)

VZN č.3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krásna Ves
download (192 kB)


VZN schválené v roku 2014

VZN č. 1/2014 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
download (110 kB)

VZN c. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásna Ves
download (117 kB)

VZN c. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kumonálne odpady a drobné stavebné odpady
download (178 kB)


VZN schválené v roku 2013

VZN č. 2/2013 dopĺňa VZN č. 10/2008 O výške príspevku za pobyt dietata v materskej škole a o výške príspevku na ciastocnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
download (98 kB)

Dodatok č.1 k VZN č. 02/2012 - O miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
download (101 kB)


VZN schválené v roku 2012

VZN č. 1/2012 O trhových miestach
download (126 kB)

VZN č. 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (180 kB)

VZN č. 3/2012 Domový poriadok pre Nájomný bytový dom 9 b.j
download (160 kB)

VZN č. 4/2012 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
download (123 kB)

VZN č. 5/2012 O urcení výšky dotácie na dieta materskej školy a školského zariadenia v zriadovatelskej pôsobnosti obce pre rok 2013
download (116 kB)


VZN schválené v roku 2011

VZN č. 1/2011 Na úseku regulácie podnikatelskej cinnosti
download (188 kB)

VZN č. 2/2011 O povinnosti vypracovat povodnové plány záchranných prác
download (225 kB)

VZN č. 4/2011 O prevádzkovaní pohrebiska
download (1046 kB)

VZN č. 5/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (199 kB)


VZN schválené v roku 2010

VZN č. 1/2010 o opatrovateľskej službe
download (241 kB)

VZN č. 2/2010 Upravujúce nájom nájomných bytov Obce Krásna Ves
download (158 kB)

Sadzobník cien na rok 2010
download (63 kB)


VZN schválené v roku 2009

VZN č. 1/2009 O miestnych daniach
download (190 kB)


VZN schválené v roku 2008

VZN č. 5/2008 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Krásna Ves
download (206 kB)

VZN č. 10/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
download (214 kB)


VZN schválené v roku 2005

VZN č. 1/2005 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (186 kB)

Doplnok k VZN č. 1/2005 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (124 kB)

Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283