Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2018
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2018-01-16 Z 2018/001 Dohoda o zabezpecení záujmového vzdelávacia v centre volného času
2018-01-24 Z 2018/002 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
2018-01-30 Z 2018/003 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
2018-02-15 Z 2018/004 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
2018-03-05 Z 2018/005 Dodatok č. 12 k obchodnej zmluve č. 11/1995
2018-03-23 Z 2018/006 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
2018-04-24 Z 2018/007 Kúpna zmluva - Kúpa KN C par. č. 207/3 a 208/2
2018-04-24 Z 2018/008 Kúpna zmluva - Predaj KN C par. č. 502/4 a 290/2
2018-04-27 Z 2018/009 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
2018-04-27 Z 2018/010 Zmluva o dielo - Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves
2018-05-31 Z 2018/011 Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce Krásna Ves
2018-06-15 Z 2018/012 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2018-06-22 Z 2018/013 ZMLUVA č. 2018/0488 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
2018-07-11 Z 2018/014 Licenčná zmluva
2018-07-11 Z 2018/014 Licenčná zmluva
2018-07-11 Z 2018/016 Licenčná zmluva
2018-07-13 Z 2018/017 Zmluva o poskytnutí dotácie
2018-07-27 Z 2018/018 Dodatok č. 13 k obchodnej zmluve č. 11/1995
2018-07-31 Z 2018/019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
2018-09-20 Z 2018/020 Hromadná licenčná zmluva
2018-09-20 Z 2018/021 Zmluva o kontrolnej činnosti
2018-08-27 Z 2018/022 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
2018-09-20 Z 2018/023 Mandátna zmluva
2018-09-11 Z 2018/024 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2018-10-23 Z 2018/025 Zmluva o dielo
2018-11-13 Z 2018/026 Zmluva o zápožičke č. KRHZ-TN-255-022/2018
2018-11-30 Z 2018/027 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1111766
2018-11-30 Z 2018/028 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1111766
2018-12-06 Z 2018/029 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2018-12-06 Z 2018/029 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2018-12-06 Z 2018/030 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve (Z2017/004)zo dňa 12.5.2017
2018-12-06 Z 2018/031 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve (Z2017/005)zo dňa 12.5.2017
2018-12-20 Z 2018/032 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/L535
2018-12-20 Z 2018/033 Úverová zmluva č. 299364-2018
2018-12-20 Z 2018/034 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
2018-12-20 Z 2018/035 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283