Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2014
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2014-02-25 Z 2014/001 Dohoda na vykonávanie aktivač. činnosti formou menších obecných služieb
2014-03-06 Z 2014/002 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
2014-03-12 Z 2014/003 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
2014-03-26 Z 2014/004 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014 uzatvorená v zmysle ust. § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka
2014-04-02 Z 2014/005 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1689/2013
2014-05-06 Z 2014/006 Zmluva o dielo číslo S/002/2014
2014-05-22 Z 2014/007 Dohoda č. 12/2014 uzatvorená podľa §6 ods.3, ods.9a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
2014-06-13 Z 2014/008 Zámenná zmluva uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka
2014-06-26 Z 2014/009 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2014-06-27 Z 2014/010 Kúpna zmluva podľa zák 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
2014-07-01 Z 2014/011 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/020 zo dňa 25.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/012 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/021 zo dňa 28.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/013 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/022 zo dňa 28.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/014 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/023 zo dňa 28.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/015 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/024 zo dňa 27.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/016 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/025 zo dňa 27.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/017 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/026 zo dňa 1.10.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/018 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/027 zo dňa 26.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-01 Z 2014/019 Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí finančnej zábezpeky Z 2012/028 zo dňa 26.9.2012 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
2014-07-10 Z 2014/020 Zmluvy o výpožička uzatvorená v zmysle § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
2014-07-17 Z 2014/021 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.
2014-07-30 Z 2014/022 Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 občianskeho zákonníka
2014-08-28 Z 2014/023 Dodatok č. 1 k Dohode č. 12/2014 zo dňa 7.5.2014 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 Zákona č. 417/2013 Z.z.
2014-08-28 Z 2014/024 Dohoda číslo 14/09/052/54/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
2014-10-01 Z 2014/025 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec č. 5190012357
2014-10-01 Z 2014/026 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.6.2009
2014-10-09 Z 2014/027 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8020464
2014-10-15 Z 2014/028 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. T1392/2003 zo dňa 25.8.2003
2014-10-22 Z 2014/029 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
2014-11-05 Z 2014/030 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času.
2014-11-05 Z 2014/031 Zmluva o dielo
2014-12-10 Z 2014/032 Darovacia zmluva
2014-12-19 Z 2014/033 Dohoda č. PE1/AC/ZAM/2014/15717
2014-12-30 Z 2014/034 Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 11-921-72900959
2015-01-07 Z 2014/035 Dodatok č. 1 k Dohode č. 14/09/§52/54/ŠR zo dňa 27.08.2014
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283