Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Úroveň separovania a zber komunálneho odpadu za rok 2019

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

za rok 2019


V zmysle § 4  ods. 6  Zákona č. 329/2018 Z. z.  o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

 

Na základe uvedených ustanovení zákona Obec Krásna Ves,

zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom oznamuje,

že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019


dosiahla úroveň 39,38 %Podľa Prílohy č. 1 a Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

bude Obec platiť v roku 2020 sadzbu poplatku vyznačenú v tabuľke č. 1 (žltá farba)

Tabuľka č. 1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019 *

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ? 10

17

26

33

2

10 < x ? 20

12

24

30

3

20 < x ? 30

10

22

27

4

30 < x ? 40

8

13

22

5

40 < x ? 50

7

12

18

6

50 < x ? 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

* úroveň vytriedenia za rok 2018 a poplatok v roku 2019

Výpočet miery triedenia - Obec Krásna Ves za rok 2019


Počet obyv.

504


20 01

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Množstvo odpadov

v roku 2019 v t

20 01 01

papier a lepenka

6,757

20 01 02

sklo

10,792

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

0,131

20 01 04

obaly z kovu

 0

20 01 05

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 

 0

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

 0

20 01 10

šatstvo

1,760

20 01 11

textílie

 

20 01 13

rozpúšťadlá

 0

20 01 14

kyseliny

 0

20 01 15

zásady

 0

20 01 17

fotochemické látky

 0

20 01 19

pesticídy

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,023

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

1,363

20 01 25

jedlé oleje a tuky

 0

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

 0

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

 0

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

 0

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

 0

20 01 32

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

 0

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

0,650

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37

drevo obsahujúce nebezpečné látky

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39

plasty

3,340

20 01 40

kovy

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

 0

20 01 40 02

hliník

 0

20 01 40 03

olovo

 0

20 01 40 04

zinok

 0

20 01 40 05

železo a oceľ

20 01 40 06

cín

 0

20 01 40 07

zmiešané kovy

 0

20 01 41

odpady z vymetania komínov

 0

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

 0

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

35,000

20 02 02

zemina a kamenivo

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01

zmesový komunálny odpad

79,810

20 03 02

odpad z trhovísk

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

20 03 04

kal zo septikov

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07

objemný odpad

10,520

20 03 08

drobný stavebný odpad

1,750

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

Spolu všetkých vyzbieraných (Mko)

151,896

Spolu všetkých zhodnotených (Mzložka 1 ......Mzložka n)

59,816

Spolu všetkých zhodnotených (Mzložka 1 ......Mzložka n)/MKO *100

59,816
 

Označené na základe zoznamu vytriediteľných zložiek KO, ktoré možné započítať do čitateľa vzorca
Úroveň vytriedenia 39,38 %


NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283