Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Úroveň separovania a zber komunálneho odpadu za rok 2019

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

za rok 2018


V zmysle § 4  ods. 6  Zákona č. 329/2018 Z. z.  o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

 

Na základe uvedených ustanovení zákona Obec Krásna Ves,

zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom oznamuje,

že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018


dosiahla úroveň 42,80 %Podľa Prílohy č. 1 a Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Obec platí v roku 2019 sadzbu poplatku vyznačenú v tabuľke č. 1 (žltá farba)

Tabuľka č. 1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ? 10

17

26

33

2

10 < x ? 20

12

24

30

3

20 < x ? 30

10

22

27

4

30 < x ? 40

8

13

22

5

40 < x ? 50

7

12

18

6

50 < x ? 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11


Výpočet miery triedenia - Obec Krásna Ves (podľa pripravovaného zákona o poplatkoch)

Počet obyv.

546


20 01

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Množstvo odpadov v roku 2018 v t

20 01 01

papier a lepenka

5,030

20 01 02

sklo

6,530

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

0,217

20 01 04

obaly z kovu

0,000

20 01 05

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 

0,000

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

0,000

20 01 10

šatstvo

0,503

20 01 11

textílie

0,000

20 01 13

rozpúšťadlá

0,000

20 01 14

kyseliny

0,000

20 01 15

zásady

0,000

20 01 17

fotochemické látky

0,000

20 01 19

pesticídy

0,000

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,000

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

0,000

20 01 25

jedlé oleje a tuky

0,000

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

0,000

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

0,000

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

0,000

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

0,000

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

0,000

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

0,000

20 01 32

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

0,000

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

0,000

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

0,000

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

0,624

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

0,000

20 01 37

drevo obsahujúce nebezpečné látky

0,000

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

0,000

20 01 39

plasty

3,215

20 01 40

kovy

 

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

0,000

20 01 40 02

hliník

0,000

20 01 40 03

olovo

0,000

20 01 40 04

zinok

0,000

20 01 40 05

železo a oceľ

1,102

20 01 40 06

cín

0,000

20 01 40 07

zmiešané kovy

0,000

20 01 41

odpady z vymetania komínov

0,000

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

0,000

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

52,000

20 02 02

zemina a kamenivo

0,000

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

0,000

20 03 01

zmesový komunálny odpad

85,980

20 03 02

odpad z trhovísk

0,000

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

0,000

20 03 04

kal zo septikov

0,000

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

0,000

20 03 07

objemný odpad

6,530

20 03 08

drobný stavebný odpad

0,000

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

0,000

Spolu všetkých vyzbieraných

161,731

Spolu všetkých zhodnotených

69,221
 

Nové k.č., pridané v legislatíve od r. 2016


 

Označené na základe zoznamu vytriediteľných zložiek KO, ktoré možné započítať di čitateľa vzorca
Úroveň vytriedena odpadu v roku 2018

42,80%

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283