Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Verejná tabuľa obce

26.2.2019 Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Obec Krásna Ves, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Krásna Ves – Jozefa Staníka, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 1.2.2019 určuje na sumu 175€ mesačne.

04.01.2019 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
Obec Krásna Ves, zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom, Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer č. 1/2019 predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorený pozemok v katastrálnom území Krásna Ves, parcela CKN číslo 70/7 o výmere 162 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vzniknutej na základe nového geometrického plánu č. 37 453 254-87/2018 odčlenením od pozemku parcela číslo 70/4 zapísaného na liste vlastníctva č. 415. Bližšie informácie získate tu: download (109 kB)

31.10.2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2049
download (960 kB)

25.10.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

23.10.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺzení času platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania
download (652 kB)

16.10.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava-1

03.07.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

17.05.2018 rozhodnutie o povolení odstránenia stavby súpisné číslo 270
download (1462 kB)

22.03.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránenií stavby súpisné číslo 270
download (1888 kB)

16.03.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (35 kB)

10.03.2018 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
download (943 kB)

28.02.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (87 kB)

11.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (96 kB)

06.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (233 kB)

02.10.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (100 kB)

20.06.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (84 kB)

20.06.2017 Územný plán obce Bobot - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
download (100 kB)

05.06.2017 Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu: Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty (407 kB)

05.06.2017 Opatrenia na likvidáciu burín
Obec Krásna Ves upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Bližšie informácie nájdete tu: Opatrenia na likvidáciu burín (109 kB)

17.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Miroslava Dobiáša
download (436 kB)

20.04.2017 Žiadosť všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. o doručenie písomnosti verejnou vyhláškou pre Máriu Rudovú, Krásna Ves
download (100 kB)

08.02.2017 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri „Ostrice“ Slatinka nad Bebravou.
download (647 kB)

04.01.2017 Zamietnutie návrhu o umiestnení stavby Západosl. distribučná - TN Omšenie Veľké lúky
download (106 kB)

12.11.2015 Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby
download (1888 kB)

8.10.2015 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
download (171 kB)

NEPREHLIADNITE
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019
Všetky informácie, ktoré sa týkajú volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019 získate tu: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019
Všetky informácie, ktoré sa týkajú voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 získate tu: Voľba prezidenta 2019
Zber odpadov 2019
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2019 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283