Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Verejná tabuľa obce

04.01.2019 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
Obec Krásna Ves, zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom, Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer č. 1/2019 predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorený pozemok v katastrálnom území Krásna Ves, parcela CKN číslo 70/7 o výmere 162 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vzniknutej na základe nového geometrického plánu č. 37 453 254-87/2018 odčlenením od pozemku parcela číslo 70/4 zapísaného na liste vlastníctva č. 415. Bližšie informácie získate tu: download (109 kB)

31.10.2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2049
download (960 kB)

25.10.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

23.10.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺzení času platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania
download (652 kB)

16.10.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava-1

03.07.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

17.05.2018 rozhodnutie o povolení odstránenia stavby súpisné číslo 270
download (1462 kB)

22.03.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránenií stavby súpisné číslo 270
download (1888 kB)

16.03.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (35 kB)

10.03.2018 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
download (943 kB)

28.02.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (87 kB)

11.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (96 kB)

06.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (233 kB)

02.10.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (100 kB)

20.06.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (84 kB)

20.06.2017 Územný plán obce Bobot - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
download (100 kB)

05.06.2017 Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu: Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty (407 kB)

05.06.2017 Opatrenia na likvidáciu burín
Obec Krásna Ves upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Bližšie informácie nájdete tu: Opatrenia na likvidáciu burín (109 kB)

17.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Miroslava Dobiáša
download (436 kB)

20.04.2017 Žiadosť všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. o doručenie písomnosti verejnou vyhláškou pre Máriu Rudovú, Krásna Ves
download (100 kB)

08.02.2017 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri „Ostrice“ Slatinka nad Bebravou.
download (647 kB)

04.01.2017 Zamietnutie návrhu o umiestnení stavby Západosl. distribučná - TN Omšenie Veľké lúky
download (106 kB)

12.11.2015 Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby
download (1888 kB)

8.10.2015 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
download (171 kB)

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov 2019
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2019 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283