Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Aktuality
08.06.2019 Núdzové zásobovanie obce pitnou vodou.
Vážení občania dňa 6.6.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť prerušila dodávku pitnej vody pre obce Krásna Ves a Timoradza do doby ukončenia mimoriadnej udalosti vzniknutej na vodnom zdroji a to prameni Kopanička, kde po výdatnom daždivom období došlo k vysokému kaleniu prameňa. Voda tak doposiaľ nespĺňa parametre pre pitnú vodu.

Pracovníci prevádzkovateľa vodovodu situáciu na prameni pravidelne sledujú a vyhodnocujú. Podľa posledných vyhodnotení došlo na prameni k výraznému zníženiu zakalenia, avšak voda stále nespĺňa parametre určené pre pitnú vodu.

Dodávka pitnej vody bude preto naďalej zabezpečovaná prostredníctvom cisterien s pitnou vodou.

Jedna z cisterien je umiestnená pri obecnom úrade a pojazdná cisterna prechádza ulicami obce dvakrát za deň a to v ranných hodinách od 9.30 do 11.00 h a vo večerných hodinách od 18.00 h do 20.00 h.

O zmenách v zásobovaní pitnou vodou Vás budeme neodkladne informovať.

Prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Milan Došek – starosta obce
29.03.2019 Pozvánka na 3. zasadanie OZ 05.04.2019
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 05.04.2019 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 3. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii : Samospráva - Dokumenty na schválenie
20.02.2019 Urbárske spoločenstvo Krásna Ves, pozem.spol. Krásna Ves 142 vyhlasuje:
21.01.2019 Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia urbárskeho spoločenstva Krásna ves 16.02.2019
Predseda Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves „pozem. spol.“ zvoláva na deň 16.02.2019 o 13.00 h. rokovanie valného zhormaždenia do kultúrneho domu v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia urbárskeho spoločenstva Krásna ves 16.02.2019 (86kB)
04.01.2019 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
Obec Krásna Ves, zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom, Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer č. 1/2019 predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorený pozemok v katastrálnom území Krásna Ves, parcela CKN číslo 70/7 o výmere 162 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vzniknutej na základe nového geometrického plánu č. 37 453 254-87/2018 odčlenením od pozemku parcela číslo 70/4 zapísaného na liste vlastníctva č. 415. Bližšie informácie získate tu: download (109 kB)
11.12.2018 Pozvánka na 1. zasadanie OZ 13.12.2018
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 13.12.2018 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 1. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii : Samospráva - Dokumenty na schválenie
27.11.2018 Pozvánka na OZ 01.12.2018
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 01.12.2018 o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitelstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na OZ 01.12.2018 (500kB)
11.11.2018 Voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves
Obec Krásna Ves vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Krásna Ves, bližšie informácie nájdete tu: voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves.
10.11.2018 Výsledky komunálnych volieb
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Krásnej Vsi konaných dňa 10.11.2018 nájdete tu: Výsledky komunálnych volieb 2018
5.11.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava-1
NEPREHLIADNITE
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019
Všetky informácie, ktoré sa týkajú volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019 získate tu: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019
Všetky informácie, ktoré sa týkajú voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 získate tu: Voľba prezidenta 2019
Zber odpadov 2019
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2019 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283